حقوق اراضی ملی در رویه قضایی

نویسنده: دکتر عبدالله خدابخشی جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۲

پیرامون حقوق اراضی ملی، در عین اهمیت، رویه قضایی منسجمی شکل نگرفته است. با تصویب قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ۲۳/۴/۱۳۸۹ نیز ابهامی به سایر ابهامات افزوده شد؛ زیرا مسائل متعددی پیش روی دادگاه ها قرار گرفت و دولت نیز در امر دفاع سرگردان شد. در جلد دوم کتاب حقوق دعاوی که به لطف خدای دانا به زودی منتشر می شود، به تفصیل از این موضوع یاد نموده ایم اما به جهت تقویت رویه قضایی، دادنامه ای را که به گوشه ای از مسائل حقوقی آن اشاره دارد، ذکر می کنیم.

 

مقدمه

پیرامون حقوق اراضی ملی، در عین اهمیت، رویه قضایی منسجمی شکل نگرفته است. با تصویب قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ۲۳/۴/۱۳۸۹ نیز ابهامی به سایر ابهامات افزوده شد؛ زیرا مسائل متعددی پیش روی دادگاه ها قرار گرفت و دولت نیز در امر دفاع سرگردان شد. در جلد دوم کتاب حقوق دعاوی که به لطف خدای دانا به زودی منتشر می شود، به تفصیل از این موضوع یاد نموده ایم اما به جهت تقویت رویه قضایی، دادنامه ای را که به گوشه ای از مسائل حقوقی آن اشاره دارد، ذکر می کنیم.

متن ماده۹ این قانون مقرر می دارد: «وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجراء قوانین و مقررات مربوط، با تهیه حدنگاری (کاداستر) و نقشه‌های مورد نیاز، نسبت به تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملی و اراضی موات و دولتی و با رعایت حریم روستاها و همراه با رفع تداخلات ناشی از اجراء مقررات موازی اقدام و حداکثر تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سند مالکیت عرصه‌ها را به نمایندگی از سوی دولت اخذ و ضمن اعمال مدیریت کارآمد، نسبت به حفاظت و بهره‌برداری از عرصه و اعیانی منابع ملی و اراضی یاد شده بدون پرداخت هزینه‌های دادرسی در دعاوی مربوطه اقدام نماید.

تبصره۱ـ اشخاص ذی‌نفع که قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذی‌صلاح اداری و قضائی رسیدگی نشده باشد می‌توانند ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون نسبت به اجراء مقررات اعتراض و آن را در دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۲۹/۶/۱۳۶۷ شهرستان مربوطه ثبت نمایند و پس از انقضاء مهلت مذکور در این ماده، چنانچه ذی‌نفع، حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود (در شعب رسیدگی ویژه‌ای که بدین منظور در مرکز از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین و ایجاد می‌شود) دریافت نموده باشد، دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امکان‌پذیر نباشد و در صورت رضایت مالک، عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید».

 

متن دادنامه

دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۵۱۱۲۹۰۱۳۱ موضوع پرونده شماره ۹۱۰۶۰۰- ۱۱/۱۰/۱۳۹۱ شعبه ۳۴ دادگاه عمومی حقوقی مشهد:

«الف- مقدمه رأی: راجع به دعوای آقای باباعلی … به طرفیت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان جغتای دایر بر اعتراض به تشخیص اداره منابع طبیعی در خصوص ملی اعلام نمودن زمین تحت تصرف خود و صدور حکم بر اعلام مستثنی بودن آن، موضوع زمین واقع در اراضی ابوچناری که محدوده آن با نقشه دارای مختصات U.T.M نشان داده شده و خواهان اظهار می دارد در زمین مذکور به مساحت قریب ۱۰۰ هکتار (۹۰۶۶۶۶ متر مربع براساس نقشه پیوست) تصرف داشته و سابق بر آن نیز ایادی قبلی، در زمین کشت و زرع نموده اند و اکنون در تصرف اوست و به کشت و زرع مشغول است و برای اثبات ادعای خود به اسناد عادی و رسمی متعدد از جمله آرای قطعی صادره از مراجع قضایی استناد نموده است، نظر به اینکه اداره خوانده با معرفی نماینده حقوقی خود، دفاع می کند که :

اولاً نسبت به زمین مذکور، وفق ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع و ذخایر جنگلی کشور (۱۳۷۱) و ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، تشخیص ملی بودن به عمل آمده و اراضی به نام دولت، ثبت شده است و این اسناد مطابق مواد ۲۲ و ۷۰ قانون ثبت اسناد و املاک معتبر است و

ثانیاً دعوا مطابق تبصره ۱ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی (۱۳۸۹) که همان اثبات مالکیت قطعی و نهایی است، اقامه نشده است،

ثالثاً آرای صادره از مراجع جزایی، به بحث فقدان سوءنیت اشاره نموده و ارتباطی با دعوای فعلی ندارند و نظر به اینکه دعوای خواهان و دفاع خوانده به دلیل نحوه انشای حکم مقنن در تبصره ۱ ماده ۹ قانون فوق الذکر، نیازمند تحلیل حقوقی است تا تفسیر منطقی قانون، هدف اصلی از وضع آن و ارکان دعوا مدلل و روشن شود و موجه بودن رأی دادگاه را نیز تأمین کند لذا دادگاه مقدمات زیر را در نظر دارد و از آن برای تعیین منطوق رأی استفاده می کند.

ب- جهات حکمی و موضوعی دعوا: نظر به اینکه تبصره ۱ ماده ۹ قانون مذکور، با بیان: «اشخاص ذی نفع … می توانند … نسبت به اجرای مقررات اعتراض… نمایند … چنانچه ذی نفع، حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود … دریافت نموده باشد» خواهان را با عنوان «ذینفع» توصیف می کند و به طور دقیق نشان نمی دهد که این شخص کیست و چه شرایطی دارد؟ و آیا مالکِ دارای سند رسمی، دارنده اسناد عادی، مطلقِ متصرف، زارع صاحب نسق و مانند آن را می توان در عنوان «ذینفع» جای داد؟ و برای یافتن پاسخ، باید دید که ذیتفع به دنبال اثبات چه امری است؟ مالکیت، تصرف، احیای زمین و یا عنوان دیگر؟ و نظر به اینکه در قانون مذکور، از عبارت «حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی» یاد شده است و ظاهر آن دلالت بر ورود دادگاه در بحث مالکیت خواهان دارد و بنابراین  ممکن است گفته شود که زارعین و متصرفینی که قادر به اثبات مالکیت خود نسبت به زمین نیستند یا دارندگان اسناد عادی که به دلیل موانع قانونی نظیر قانون ثبت اسناد و املاک با عدم پذیرش اسناد مواجه هستند، از زمره اشخاص ذینفع خارج می باشند و بنابراین دعوای اعتراض به ملی بودن زمین از سوی این عده با قرار عدم استماع دعوا مواجه می شود و این عده، ابتدائاً باید به دنبال احراز مالکیت خود باشند و بعد از آن دعوای مذکور را اقامه کنند یا اینکه باید گفت؛ خواسته دعوا مشتمل بر دو رکن است: احراز و اثبات مالکیت و اعتراض به ملی بودن زمین و اعلام مستثنیات قانونی؛ یا اینکه در هر حال، تنها افراد دارای سند رسمی و مالکیت محرز، حق اعتراض دارند و دیگران اساساً حق اعتراض نخواهند داشت و نظر به اینکه در تأیید این نظرات نیز ممکن است استدلال شود که هدف قانون در آخرین اراده خود در سال ۱۳۸۹، تثبیت مالکیت دولت است و از جمله در ماده ۹ مقرر می دارد: «وزارت جهاد کشاورزی مکلف است … نسبت به تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملی و اراضی موات ودولتی و با رعایت حریم روستاها و همراه با رفع تداخلات ناشی از اجرای مقررات موازیاقدام و … سند مالکیت عرصه ها را به نمایندگی از سوی دولت اخذ و … نسبت به حفاظت و بهره برداری از عرصه و اعیانی منابع ملی واراضی یاد شده بدون پرداخت هزینه های دادرسی در دعاوی مربوطه اقدام نماید» و تثبیت مالکیت دولت به این معناست که در برابر انواع تشخیص های ملی بودن زمین و واگذاری های بعدی و دعاوی، مصون بوده و تنها پاسخگوی مالکان رسمی باشد نه متصرفین یا زارعین یا اشخاص دیگر و نظر به اینکه این رویکرد با توجه به استعمال عبارت «احراز مالکیت قطعی و نهایی»، ممکن است فریبنده باشد اما به باور دادگاه و در پرتو قواعدی که خواهد آمد، با هدف دعوای مورد نظر، سابقه تاریخی، روح قانون و حتی عبارات مورد استفاده در تبصره ۱ ماده ۹ قانون موصوف، ناسازگار است و نظر به اینکه در رد آن می توان به دلایل زیر اشاره داشت:

۱– در ماده ۱ تصویب نامه قانونی هیأت وزیران راجع به قانون ملی شدن جنگل ها ۲۷/۱۰/۱۳۴۱ آمده است: «از تاریخ تصویب این تصویب نامه قانونی عرصه واعیانی کلیه جنگل ها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومیمحسوب و متعلق به دولت است ولو این که قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده وسند مالکیت گرفته باشند». همان طور که از نص این ماده برمی آید، در مقابل تشخیص اداره منابع طبیعی، سند مالکیت اشخاص نیز کمکی به آنها نمی کند و اگر این سند در دادگاه ارائه شود، با اینکه «مالکیت قطعی و نهایی» آنها محرز می شود اما دادگاه را به پذیرش دعوا مکلف نمی کند. بنابراین باید منظور دیگری در میان باشد و مفهوم مالکیت قطعی و نهایی به آن معطوف شود نه اینکه دادگاه سند مالکیت را نپذیرد و همچنان به دنبال احراز مالکیت باشد!

۲– به موجب رأی شماره ۶۸۱ ـ ۲۶/۷/۱۳۸۴ وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور: «به موجب ماده یکم تصویب‌نامه قانون ملی شدن جنگلهای کشور مصوب۱۳۴۱، عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع، بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسـوب و متعلـق به دولت است ولـو اینکـه قبل از این تاریـخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند و مطابق ماده۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۲۸/۷/۱۳۷۱ تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده۲ قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع با وزارت جهادسازندگی است و به صرف تشخیص وزارت مذکور و قطعیت آن، در مالکیت دولت قرار می‌گیرد و درخصوص مورد، عدم صدور سند مالکیت بنام دولت جمهوری اسلامی ایران، نافی مالکیت دولت نسبت به منابع ملی شده که به ترتیب مقرر در ماده مرقوم احراز شده و قطعیت یافته باشد نخواهدبود». با این بیان، دارنده سند رسمی بعد از اعلام ملی شدن زمین، حقی بر اسناد و زمین آن ندارد و اگر وفق تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، او را به اثبات مالکیت قطعی و نهایی خود مکلف کنیم، چه را باید اثبات کند؟ مالکیت او که به موجب سند رسمی بوده و سند او نیز باطل شده است؛ با وجود داشتن سند رسمی نیز مالکیت دیگر معنا ندارد و همین امر نشان می دهد که مقنن، به مالکیت رسمی یا آنچه در عرف قضایی و اسناد رسمی معروف است، نظر نداشته و دادگاه باید با توجه به تمام جوانب، مقصود مقنن را کشف کند؛

۳– پیش بینی شعب خاص در مرکز استان، تنها یکی از مراحل چهارگانه (تشخیص اولیه، اعتراض در هیأت موضوع ماده واحده قانون سال ۱۳۶۷، دادگاه نخستین و دادگاه تجدیدنظر) را در بررسی ملی یا غیرملی بودن زمین حذف می کند اما دلیلی ندارد که سایر ارکان دعوا بی جهت کنار روند و ارکان دیگری جانشین آن شوند. در وضعیت سابق، در مقابل تشخیص ملی بودن زمین، سخن از احراز مالکیت نبود و مسأله دیگری مورد رسیدگی قرار می گرفت و این وضع، به دلیل عدم تغییر جوهری در حقوق اراضی ملی در این خصوص، همچنان باید ادامه یابد؛

۴– «تشخیص» دولت در مورد ملی بودن زمین، ارتباطی به مالکیت اشخاص ندارد بلکه تنها به این موضوع می پردازد که وضع زمین در سال ۱۳۴۱ (۲۷/۱۰/۱۳۴۱) و قبل از آن در مطلق زمین ها بجز در زمین های وقفی که سال ۱۳۶۵ ملاک است، از نظر وجود مراتع و منابع ملی چگونه است. اشخاص نیز به این مسأله اعتراض می کنند و بنابراین رسیدگی دادگاه باید در ارتباط با این موضوع باشد نه اینکه بین تشخیص دولت (ملی بودن) و رسیدگی دادگاه (مالکیت) هیچ سنخیتی وجود نداشته باشد. درست است که نتیجه تشخیص دولت در مورد ملی بودن، نفی مالکیت اشخاص است اما اعتراض اشخاص باید در نقطه مقابل تشخیص دولت باشد تا بتواند آن را نفی کند و تبعاً امکان مالکیت را به آنها برگرداند. به عبارت دیگر، اثر اصلی تشخیص دولت و دعوایی که در مقابل آن اقامه می شود، غیر از مالکیت است و دادگاه نیز باید به موضوعی که در نظر دولت و ذینفع بوده رسیدگی نماید نه اینکه وارد مالکیت اشخاص شود؛

۵– اساساً و با فرض طرح دعوایی در مورد مالکیت و لزوم ارایه اسناد قابل قبول، ماده نزاع قلع نمی شود زیرا اثبات مالکیت نهایی و قطعی خواهان، بدون ارزیابی جنبه های ملی یا غیرملی بودن زمین، سودی برای او ندارد و بالاخره، وضع زمین از این حیث معلوم نمی شود و روشن است که مقنن، به کار قبیح و لغو امر نمی کند و نظر به اینکه با توجه به این مستندات و جهات، باید از ظاهر تبصره ۱ ماده ۹ قانون مذکور، چشم پوشی کرد و به دنبال مقصود قانون و درخواست واقعی خواهان بود؛ و این امر چیزی نیست مگر «تصرفات مشهود» در زمین که با اقداماتی نظیر زراعت، احداث بنا و غرس اشجار و مانند آن مدلل می شود و سابقه آن باید قبل از سال ۱۳۴۱ باشد و نظر به اینکه معادل این معنا را می توان با مفهوم «احیای زمین» که در مواد قانون مدنی (مواد ۱۴۱ الی ۱۴۵) آمده است نیز معرفی نمود و دقت در این مواد که از «تملک» زمین سخن می گویند و توجه به تبصره ۳ تصویب نامه قانونی ۱۳۴۱ که از «عرصه و محاوط تأسیسات و خانه های روستایی و همچنین زمینهای زراعی و باغات واقعه در محدوده اسناد مالکیت جنگل ها و مراتع که تا تاریخ تصویباین قانون احداث شده اند…» یاد می کند و اثبات این تصرفات، ذینفع را از حقوق قانونی در زمین برخوردار می کند، نشان می دهد که باید مفهوم «احراز مالکیت قطعی و نهایی» مذکور در تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری را به این معنا تفسیر نمود نه مالکیت رسمی یا عادی نسبت به عین زمین و بدون درنظرگرفتن تصرفات و احیای مذکور و بدین سان، اثبات مالکیت رسمی ذینفع در زمین یا مطلق تصرف (ید یا تصرف منفعل و بدون اقداماتی مانند کشت و زرع، غرش اشجار، احداث بنا) او برای پیروزی در دعوا کافی نیست بلکه خواهان باید نشان دهد که «تصرفات فعالی» نظیر ساخت و ساز یا زراعت داشته و حقی مکتسب از این جهت برای خود دست و پا کرده است و بتواند ادعای «مستثنیات قانونی» را مقابل دولت مطرح کند و نظر به اینکه تحلیل فوق که علاوه بر قانون و قواعد مربوط به اراضی ملی، مبتنی بر رویه قضایی و عملکرد دولت (ادارت منابع طبیعی) است، آثار مهمی در رابطه با تعیین ذینفع و مدارک لازم برای اقامه دعوا دارد و از آنجا که ذینفع باید به دنبال اثبات «تصرف مشهود» خود باشد، نیازی به این ندارد که لزوماً سند رسمی ارائه دهد یا نسبت به عین زمین، مالک باشد بلکه هر شخصی که از قِبَل تصرفات خود نفع داشته باشد، می تواند با اقامه دعوا، مانع از اعمال حقوق مالکانه دولت نظیر خلع ید یا مطالبه اجرت المثل شود و نظر به اینکه ذینفع ممکن است به موجب اسناد عادی یا رسمی، دارای نسق زراعی باشد یا مالک منافع (مستأجر) یا دارای حق انتفاع باشد یا ثابت کند که تنها در زمین «متصرف» است و به کشت و زراعت مشغول می باشد و حق دارد «تصرف فعلی» خود را سلسله وار به تصرفی متصل نماید که مربوط به قبل از سال ۱۳۴۱ است و همین که دادگاه در این خصوص که زمین به نحو قانونی در تصرف خواهان است، اطمینان یابد، رسیدگی را آغاز می کند و نباید به بهانه عدم رعایت مواد ۴۶ الی ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک، دعوای دارنده سند عادی را غیرقابل استماع بداند و او را به طرح دعوای اثبات مالکیت، ارشاد و الزام کند و نظر به اینکه از نظر سوابق تاریخی و ابعاد قضایی موضوع و با توجه به این نکته که دادگاه مرکز استان، به منظور حذف یکی از مراحل چهارگانه تشخیص ملی یا غیرملی بودن زمین، جایگزین صلاحیت هیأت (کمیسیون) موضوع ماده واحده قانون ۱۳۶۷ شده است و درواقع صلاحیت این هیأت، با گذشت یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی (۱۳۸۹)، منتفی است و تنها به موارد سابق که ثبت شده است رسیدگی می کند ولی از نظر قواعد حاکم بر اراضی ملی تغییری صورت نگرفته است و توجه به آرای متعدد وحدت رویه و نظرات شورای نگهبان قانون اساسی نیز این امر را نشان می دهد که مالکیت به آن معنا که در اسناد رسمی یا عادی منظور است، در حقوق اراضی ملی و احقاق حقوق مردم، اثری ندارد بلکه «تصرف مشهود» مهم است و از آن جمله می توان به پاره ای از آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری یا اظهار نظر شورای نگهبان اشاره داشت:

۱– هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه های شماره ۲۱- ۲۲- ۲۳- ۲۴ مورخ ۱۷/۲/۱۳۷۳ در این خصوص مقرر داشته است: «در مورد بند ۲ ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب ۲۰/۱۰/۱۳۷۱ ‌وزارت جهاد سازندگی، با توجه به این که بر طبق نظریه شماره ۵۹۰۸- ۲۴/۱/۱۳۷۳ شورای محترم نگهبان از این حیث که مالکیت منحصر به موارد مذکور در بند مورد نظر قلمداد شده، خلاف شرع تشخیص گردیده است…»؛

۲– رأی شماره ۸۳ مورخ ۵/۳/۱۳۸۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مقرر می دارد: «… ب- با عنایت به اینکه تعیین اسناد و مدارک و ضوابط معتبردر تشخیص مالکیت اشخاص نسبت به اموال غیر منقول در مراجع رسمی منوط به نص قانون وحکم مراجع قضایی ذیصلاح است. بنابراین بند ۲ ماده یک آیین نامه فوق الاشعار که متضمن تعیین مستندات مثبت مالکیت و حصر اعتبار احکام قطعی محاکم قضایی در خصوص تایید مالکیت اشخاص در تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگل ها است، خارج از حدوداختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دومماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد»؛

۳– هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۱۷۶- ۲۷/۲/۱۳۸۸ مقرر می دارد: «با عنایت به اینکه به شرح نظریه شماره ۳۰۸۹۵/۳۰/۱۷ مورخ ۴/۱۲/۱۳۸۷ فقهای محترم شورای نگهبان بند ۲ـ۲ دستورالعمل نحوه پذیرش اسناد عادی به شماره ۲۹۴۵۹/۱/۸۶ مورخ ۹/۵/۱۳۸۶ سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری خلاف موازین شرع شناخته شده‌است، بنابراین مستنداً به ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال بند ۲ـ۲ از دستورالعمل مورد اعتراض صادر می‌شود».

۴– «شورای نگهبان در جریان صدور این رأی، طی نامه شـماره ۳۰۸۹۵/۳۰/۱۷ مورخ ۴/۱۲/۱۳۸۷ اعلام داشته بود: «چـون بند ۲-۲ دستورالعمل مورد شـکایت اعتراض شاکی را در مـواردی که تـنها به استشهادیه مستند باشد نپذیرفته است و دبیرخانه هیأت مذکور در ماده واحـده آن را قبول نمی‌کند و طبق بند ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای مـاده ۵۶ قانون حفاظت و بهـره‌برداری از جنگلها و مراتع تنها مرجع رسیدگی به شـکایات مربوط به اجرای ماده ۵۶ هـیأت مذکور در این قانون می‌باشد و وقتی دبیرخانه آن را نپـذیرد شاکی نمی‌تواند به مرجع قضایی دیگر مراجعه کند. با عنایت به اینکه چه بسا استشهادیه‌های داده شده حاوی دلیل شرعی بر مالکیت شاکی باشد، بنابـراین اطلاق بند ۲-۲ خلاف موازین شرع شنـاخته شد» و نظر به اینکه مجموع این آرا و نظرات، به همان «تصرف مشهود» یا احیای زمین، منتهی می شود و آن را محور ذینفعی اشخاص قلمداد می کند و این مفهوم نیز با عبارت قانون در مورد مالکیت قطعی و نهایی قابل جمع است زیرا دادگاه در موردی رأی بر غیرملی بودن زمین صادر می کند و اعتراض را می پذیرد که «تملک زمین» از راه احیای آن، مدلل شود و به همین دلیل در این دعاوی، از کارشناس خواسته می شود که سوابق تصرفات را از نظر دارا بودن آثار کشت و زرع یا غرش اشجار یا احداث بنا یا هر تصرف دیگر، با توجه به جمیع جهات و از جمله عکس های هوایی، موقعیت زمین، ارزش اقتصادی آن و ترغیب شدن افراد به احیا زمین، دور یا نزدیک بودن به منبع آب و مانند آن، نشان دهد و دادگاه را به آن قانع نماید و نظر به اینکه با توجه به آنچه نگاشته آمد، دفاع نماینده اداره خوانده در مورد نداشتن مالکیت یا طرح نادرست دعوا و خواسته، مورد پذیرش نیست و نظر به اینکه در مورد زمین مورد نزاع، سابقاً دعاوی جزایی تخریب و تصرف عدوانی مطرح شده است و مراجع قانونی با استفاده از نظر کارشناسی در دو مرحله، به غیرملی بودن زمین، اطمینان حاصل نموده اند (از جمله در دادنامه های شماره ۴۵۷/۱۷۳- ۳۱/۳/۱۳۸۵ دادگاه عمومی جزایی شهرستان جغتای و ۱۹۶۱۶۳۲-۳۰/۸/۱۳۸۵ شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی) و این قسمت از ارکان دعوا، برای دادگاه لازم الاتباع است زیرا

اولاً در مورد دعوای تخریب اراضی ملی یا تصرف عدوانی در این زمین ها، یکی از ارکان حتمی و شرایط صحت رأی جزایی، احراز ملی یا غیرملی بودن زمین است و دادگاه، در صورت غیرملی بودن زمین، هرگز رأیی در محکومیت متهم صادر نمی کند و

ثانیاً اگر موضوع ملی بودن زمین در آن دعاوی مورد بررسی قرار گرفت و کارشناس، با تعیین دادگاه، اظهارنظر به غیرملی بودن زمین نمود، اداره منابع طبیعی باید تمام طرق دفاعی خود را استفاده کند و اگر به هر جهت، دادگاه، ملی بودن را مردود دانست و زمین را مستثنای قانونی تلقی نمود، دیگر نمی توان این بخش از دعوای جزایی و حکم دادگاه را نادیده گرفت زیرا مطابق با قاعده اعتبار امر مختوم جزایی در دعوای مدنی، تمام عناصر و ارکان دعوا و رأی جزایی که ملازمه با صحت آن دارند، در رابطه طرفین دارای اعتبار مذکور است و در دعوایی دیگر، با هر عنوان یا هر مرجع، قابل طرح و اظهارنظر مخالف نخواهد بود و اضافه بر آن، نفس اظهارنظرهای کارشناسی نیز مورد قبول دادگاه می باشد و دادگاه نیازی به بازبینی کارشناسانه موضوع نمی بیند و

ثالثاً ورود دادگاه مدنی در دعوای حاضر لازم است زیرا ادارات منابع طبیعی تنها با رأی دادگاه مدنی، مستثنیات را می پذیرند و بدون این رأی، هرچند در رأی جزایی به مستثنیات اشاره شده باشد، وضع خواهان به درستی روشن نخواهد شد و اعتبار امر مختوم جزایی، ممکن است مورد مناقشه قرار گیرد اما با رأی فعلی ابهامی باقی نمی ماند و از این رو دعوای فعلی خواهان، تکراری نخواهد بود تا برخلاف یکی از مبانی اعتبار امر مختوم (جلوگیری از تکرار دعاوی) رفتار شده باشد و نظربه اینکه با توجه به نظر کارشناسی موجود در دعوای جزایی، از مجموع مساحت۳۲۶۵۸۱ مترمربع، مساحت ۲۷۹۸۳۴ متر مربع زراعی و مستثنیات قانونی و مساحت ۴۶۷۴۷ متر مربع از زمره اراضی ملی است و نیز از مجموع ۶۷۳۳۳۷ متر مربع، مساحت ۶۱۰۴۵۳ متر مربع از اراضی زراعی و مستثنیات قانونی و مساحت ۶۲۸۸۴ متر مربع از اراضی ملی محسوب می شود و این محدوده ها به موجب نقشه پیوست که جزء لاینفک رأی است، معین شده و در زمان اجرا با تعیین نقاط U.T.M برای بخش های مستثنی، نسبت به پیاده کردن این بخش ها اقدام خواهد شد، لذا دادگاه با اجازه حاصل از مبانی و قواعد پیش گفته و مستندات قانونی به ویژه تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۸۹، حکم بر اعلام غیرملی بودن بخش های مذکور مجموعاً به مساحت ۸۹۰۲۸۷ متر مربع (احراز مالکیت به معنای احیای زمین و نه اینکه این رأی به معنای قبول مالکیت برای پذیرش اسناد خواهان در محاکم و ترتب آثاری مانند قبول دعوای خلع ید یا اجرت المثل  و مانند محسوب شود) و حکم بر بطلان دعوای خواهان نسبت به مازاد بر آن صادر و اعلام می دارد و نسبت به خسارات دادرسی، به این جهت که موجب مسئولیت محقق نیست و اداره خوانده در مقام اعمال حاکمیت به تشخیص زمین اقدام نموده است، حکم بر بی حقی خواهان صادر می دارد».

* عبدالله خدابخشی،دکتری حقوق خصوصی و قاضی دادگستری

 

اشتراک گذاری:
PrintFriendly and PDF
ارسال به دوستان

۴۴ دیدگاه

 1. وکیل دادگستری :
  Thumb up 0 Thumb down 0

  سلام آقای دکتر
  خیلی دلمون برا مطالبتون تنگ میشه.. فاصله بین مطالب شما زیاد میشه خلائی احساس میکنیم.. شنیده شده میخوایید قضاوت رو رها کنید و عضو هیئت علمی دانشگاه بشید شما هر جا باشید منشاء خیر و اثر هستید ولی به نظر ما در منصب قضا تاثیرتان صد چندان خواهد بود.. خواهش میکنم تکذیب بفرمایید!! خداوند بر توفیقات شما بیفزاید..

 2. خدابخشی :
  Thumb up 0 Thumb down 0

  با سلام و تشکر از ابراز محبت شما

  خداوند هرچه مقدر کند راضی هستم. تقریباً کار هیأت علمی رو به تکمیل است و به زودی (البته با یک احتمال ضعیف که ممکن است موضوع را منتفی نماید) باید از قوه محترم قضایییه خارج شوم.
  موفق باشید
  خدابخشی

 3. رضا :
  Thumb up 0 Thumb down 0

  سلام. اینکه همکارمحترم قضایی، مبنای تفکیک اراضی ملی ازمستثنیات قانونی رااحراز احیای زمین که یکی ازاسباب مالکیت است، قرارداده اندباایشان موافقم. اما بایدتوجه داشت که انتخاب چنین معیاری بایدبراساس قدمت تصرف ومشروعیت آن باشد. بنابراین تصرفات نامشروع وخودسرانه ودرهرزمان بدون توجه به حاکمیت دولت به نمایندگی ازعموم براراضی (انفال)نمی توانددلیل مستثنی(جدا) شدن زمینی ازاراضی ملی شده باشد. ضمنا بایدتوجه داشته باشیم که دروهله اول برای طرفین پرونده وازباب رفع نزاع انشاءحکم می کنیم نه برای عموم.تصوربفرمایید حالت طرفین پرونده راکه حریصانه رای رابرای اگاهی از نتیجه دعوا می خوانند وتاچندخط پایانی آن نمی دانندچه خواهدشد. رای مستدل وموج اما مطول است.

  • خدابخشی :
   Thumb up 0 Thumb down 0

   با سلام
   از این نمونه رأی، دو مورد صادر نمودیم؛ علت آن بود که در ابتدای بحث و با شروع طرح دعاوی از این قبیل و تازگی و در عین حال ابهام تبصره ۱ ماده ۹ قانون و نیز ایراداتی که نمایندگان دولت مطرح می کردند، می بایست تحلیلی ارایه می شد که در عین حال که گره از یک پرونده باز می کند قاعده ای برای دعاوی بعدی باشد. همچنین از همان زمان اختلافی با دادگاه تجدیدنظر پیش آمده بود و تحلیل قواعد در یکی دو نمونه رأی می توانست به روشن نمودن جنبه های مختلف تصمیم کمک نماید. در آرایی که متعاقباً از این دست صادر می شد نیازی به تحلیل مذکور و شکافتن ابعاد مختلف احساس نمی شد. به هر حال قاضی گاه باید از مرز یک دعوا عبور نماید و در عین حال که رأیی در آن خصوص صادر می نماید قواعد و تفسیری عمومی نیز مطرح نماید تا اصحاب دعوا، نمایندگان دولت، وکلا و دیگر افراد دخیل در دعاوی بعدی متوجه قواعد باشند و با آگاهی از آن به امر دفاع یا ایراد بپردازند. مطالبی که در نوشته «چرا اطناب» بیان نمودیم نیز توجیه دیگری بر این رأی می باشد. به یاد دارم با صدور این رأی برخی از نمایندگان اداره منابع طبیعی اظهار می نمودند که تمام حقوق اراضی ملی را می توان در این رأی مشاهده نمود! البته این گونه نیست و اظهار لطفی بود؛
   آقای رضا خوشحال می شود بفرمایید در کدام شهر و سمت مسئولیت شریف قضایی را عهده دار هستید.
   با آرزوی موفقیت برای ادامه این مسیر سخت و مهم
   خدابخشی

 4. علی :
  Thumb up 0 Thumb down 0

  با عرض صمیمانه ترین سلام ها خدمت استاد و البته همکار محترم جناب دکتر خدابخشی عزیز.به شخصه برای منی که به شدت پیگیر آثار و آراء دکتر هستم و به طور گسترده و متنوع از نظرات ایشون در عرصه کار استفاده میکنم(از قضا اخیرا در پرونده انتقال مال غیر رای برائتی با تمسک به نظر استاد راجع به تفاوت اثار رضایت باطنی ابراز نشده در حقوق مدنی و کیفری مندرج در مقاله قلمرو قرارداد در حقوق کیفری صادر شد که مورد توجه همکاران نیز واقع شد و البته پس از اندکی توضیح قانع نیز شدند!)شنیدن خروج ایشون از دستگاه قضایی واقعادردناکه.اما امیدوارم استاد این گفته خود که رویه قضایی از قانون مهمتر است رو فراموش نکنن و حتی در کسوت هیئت علمی هم از انجام پژوهش و تالیف آثار با محوریت رویه قضایی دست بر ندارندو الا به نوبه خود و به عنوان یک شاگرد مطالبه گر استاد رو نخواهم بخشید.

  • خدابخشی :
   Thumb up 0 Thumb down 0

   برادر بزرگوار با سلام و احترام
   از ابراز لطف شما متشکرم. انشاءالله همه در پناه خدای دانا و توانا و برای رضایت او منشأ خیر باشیم. باید قدر فرصت ها را در قوه محترم قضاییه دانست؛ هرچند که از قوه گلایه بسیار داریم اما دوستدار آن نیز می باشیم و برای ایفای صحیح مسئولیت های آن دعا می کنیم.
   با آرزوی موفقیت
   خدابخشی

 5. یاسر :
  Thumb up 0 Thumb down 0

  با سلام و خسته نباشید خدمت استاد گرامی :
  رایی آموزنده و راهگشایی درج نمودین،اما به نظر آنجا که استاد محترم در ذیل بند چهار آرای دیوان عالی کشور شق ثانیا بیان نمودند « نفس اظهارنظرهای کارشناسی نیز مورد قبول دادگاه می باشد و دادگاه نیازی به بازبینی کارشناسانه موضوع نمی بیند »،آیا اگر دادگاه در این موضوع،نظر کارشناس را مطابق اوضاع و احوال ندانست(ماده ۲۶۵ ق ا د م ) نمی بایست از تکلیف قانونی مواد ۱۹۹ و ۲۰۰ و ۲۴۸ استفاده نماید و اقدام به تحقیق و معاینه محل کند،آیا نفس اظهار نظرهای کارشناس کفایت دلیل می نماید؟؟
  با آرزوی موفقیت

 6. حمید- وکیل :
  Thumb up 0 Thumb down 0

  باسلام خدمت جناب آقای دکترخدابخشی و ضمن عرض پوزش ازسئوال غیرمربوط بامتن ولی موردنیاز. چنانچه تاجریاشرکت تجاری بخواهدتقاضای ورشکستگی به دادگاه بدهدآیانیازاست که شخصی رابه عنوان خوانده ذکرکند؟ بعضی دادگاه ها چنین درخواستی رانمی پذیرندواصراردارندخوانده مشخص شود.اگرلطف بفرماییدپاسخ دهیدممنون می شوم.خدایتان درهمه حال یاورباد.

 7. ناشناس :
  Thumb up 0 Thumb down 0

  باعرض سلام. درپاسخ به سئوال دوست عزیزبایدگفت: که طبق مواد۴۱۳ و۴۱۵ قانون تجارت بااظهار تاجردادگاه واردرسیدگی می شودونیازی به دادخواست نیست بلکه یک نوع درخواست است ودردرخواست نیازبه تعیین طرف نیست. رسیدگی به ورشکستگی موضوعی غیرتنازعی ومانندامورحسبی است که نیازبه طرف قراردادن کسی ندارد. درماده ۴۱۵قانون تجارت درهرسه بندواژهای اظهاروتقاضا به کاربرده شده که مویدمطالب مذکوراست. والله اعلم.

 8. وکیل :
  Thumb up 0 Thumb down 0

  رایی متین صادرشده است. حقوق اراضی درکشورماوضعیت نابسامانی دارد. می توان گفت که دراین موردباتراکم قانون مواجه هستیم. گاهی این قوانین درتعارض بایکدیگرقرارمی گیرند. ومحاکم درمی مانند که کدام قانون رابرقضیه بارکنند. ضرورت داردکه باتجمیع همه ی قوانین راجع به زمین، قانونی بانام (قانون جامع زمین) تدوین وبرای همیشه به این مشکل پایان داده شود. این ضروری ترازقانون جامع وکالت است.

 9. پرستوک وکیل پایه یک دادگستری :
  Thumb up 0 Thumb down 0

  سلام آقای دکتر
  تبصره ۲ الحاقی به ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع می گوید « اراضی که از تاریخ تصویب این قانون ۲۹-۴-۱۳۵۴ در اجرای ماده ۶۴ به اشخاص واگذار می شود فقط برای تعلیف دام مورد استفاده قرار می گیرد . چنانچه تغیر یا تبدیلی صورت بگیرد به تشخیص هیات نظارت ماده ۳۳ قانون مذگور سند صادره بنام شخص باطل و سند بنام دولت صادر خواهد شد»
  سوال این است. تکلیف اراضی ای که قبل از تاریخ الحاق تبصره مذکور و در اجرای ماده ۶۴ به اشخاص واگذار شده و مثلا طرف در سال ۱۳۵۰ آن را تفکیک و تبدیل کرده است چه خواهد شد؟
  مرجع اعتراض به نظریه هیات موضوع ماده ۳۳ قانون مذکور کجاست؟
  ممنون خواهم شد اگر راهنمایی بفرمایید. یا ارجاع به منبع و یا نوشته ای از مقالات خودتان بدهید. با احترام

 10. شهرام صفاآبادی :
  Thumb up 0 Thumb down 0

  با سلام
  ضمن تشکر از زأی خوب و علمی شما،باید بگم من با تشکیل شعبه ی ویژه ی رسیدگی در مرکز استان خوزستان،موضوع تبصره ی یک ماده ی ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ دعوای اعتراض به تشخیص ملی شدن اراضی رو مطرح کردم.ضمن اینکه برای تشکیل شعبه یکسال منتظر شدم،بعد از تشکیل شعبه هم با عوض شدن قاضی مربوطه،۶ ماه دیگر هم منتظر شدم تا قاضی جدید شعبه مجوز رسیدگی بگیره!بعد از تشکیل جلسه ی اول،باز قاضی شعبه عوض شده!حالا از زبان نماینده ی حقوقی منابع طبیعی استان خوزستان شنیدم که حدود ۲۰۰ پرونده رو رد کرده به این علت که در ستون خواسته ی دادخواستشون عنوان اثبات مالکیت رو قید نکردن!منم قبل از وقت نظارت پروندم بخاطر همین نگرانیم قبل از ملاحظه ی این رأی راه گشای شما،
  لایحه ای دادم و گفتم که نمیشه دعوای اثبات مالکیت رو بطرفیت کسی مطرح کرد که خودش مالکیت رسمی داره و این نحوه برداشت از قانون،در مغایرت با مواد ۲۲،۴۶،۴۷ و ۴۸ قانون ثبت قرار داره که دادگاه رو مکلف کرده که فقط کسی که ملک در دفتر املاک بنامش هست رو مالک بشناسه.لذا ما ناچاریم که با یک تفسیر منطقی از قانون مزبور،بگیم که منظور قانونگذار این بوده که با رسیدگی به اعتراض افراد،مالکیت افراد رو احراز کنه.به عبارتی،احراز مالکیت،نتیجه ی رأی باشه تا هم نظر قانونگذار در تبصره ی یک ماده ی ۹ تأمین بشه و هم تعارضی با نظر قانونگذار در قانون ثبت پیدا نکنه.متأسفانه این نظر من رو قاضی شعبه نپذیرفت.تا اینکه با یه جستجو در اینترنت رأی خوب شما رو دیدم.خوشحال شدم که دفاعیات من تا حدی با نتیجه ی رأی شما همخوانی داره.ولی شما با یه
  مستندات و استدلالات قوی و متقن موضوع رو موشکافی کرده بودید.برای همین دو روز بعد با تنظیم یه لایحه ی جدید و استفاده از مستندات و استدلالات خوب شما و ضمیمه کردن رأی شما به نزد قاضی شعبه ی دوم حقوقی اهواز رفتم.ایشان گفتن که با شما از نزدیک آشنایی دارن!یک بار در حضور خودم رأی شما رو با حوصله خوندن! ولی در نهایت گفتن که آقای خدابخشی استدلالات خوبی کردن ولی به جهت ابهام قانونگذار در مقرره ی مزبور،ایشان هم در رأی خودش مونده و معلوم نیست منظورش چیه؟! از یک طرف با پذیرش دعوای اعتراض به تشخیص ملی شدن اراضی،حکم بر غیر ملی بودن اراضی صادر نموده
  ولی در دنباله قید کرده (احراز مالکیت به معنای احیای زمین…).در نهایت هم فرمودند که با تصویب قانون جدید،دیگر دعوای اعتراض به تشخیص ملی شدن اراضی قابل استماع نیست.بلکه می بایست اثبات مالکیت مطرح گردد.بعد هم من از ایشان خواهش کردم که رأی شما رو یک بار دیگه بخونن که ایشان هم از من خواست که علاوه بر فتوکپی ضمیمه ی لایحه،یه کپی رو جداگانه به ایشان بدم تا دوباره بخونن.تا چه قبول افتد و چه در نظر آید!
  ضمنا چند نظر اداره ی حقوقی هم در این باره صادر شده.

 11. زرینکلاه :
  Thumb up 0 Thumb down 0

  باسلام خدمت جناب آقای دکترخدابخش،
  بنده صاحب زمینی به وسعت ۱۰ هکتار در یکی از روستاهای ورامین میباشم که در سال ۱۳۵۲ از طرف سرجنگلداری ورامین ملی اعلام گردیده و تاکنون هیچ اعتراضی از جانب بنده در در این خصوص نشده است.
  آیا امکان پیگیری موضوع و دریافت حق مالکانه یا هر نوع حق و حقوق قانونی دیگری از بابت زمین مذکور وجود دارد؟
  در صورت امکان راهنمایی و در صورتی که امکان پیگیری وجود دارد مراحل گردش کار را بیان نمایید.

 12. کامبیز عبدالله پورعراقی :
  Thumb up 0 Thumb down 0

  بنامخدا”اگرملکی مشمول ماده۳۶ باشد’چگونه میتوان معوض را به بهای روزدریافت کرد?آیا استردادملک باتوجه به دست نخورده بودن آن میسراست?کل پیرامون ملک احداث بنا شده”ممنون سالاراگرراهنمایی فرمایید

 13. کامبیز عبدالله پورعراقی :
  Thumb up 0 Thumb down 0

  آیا ماده ۳۶بایدوفق نظرمنابع طبیعی انجم شود?یا مطابق عرف روز?

 14. کامبیز عبدالله پورعراقی :
  Thumb up 0 Thumb down 0

  سوال این است چرا شخصی با رعایت قانون مبادرت به تملک ملکی را می نماید’وسندرسمی مورد قبول دریافت میکند’وبعدا به هرعلت ملک اوملی تشخیص داده میشود’چرا برای متضرر شدن مالک تدبیری نیاندیشیدند?چرا خلا بوجود آمده?اگرهدف از ملی کردن اراضی به جهت تامین منافع عمومی باشد’چرا هزینه اش را باید مالکان بینوا تقبل نمایند’?

 15. خالد :
  Thumb up 0 Thumb down 0

  سلام .بنده زمینی دارم که درسال ۷۵ برای حفرچاه از منابع طبیعی بلامانعی گرفتم حالا منابع طبیعی اتهام تصرف عدوانی برای زمین داده آیا باتوجه به شرایط وسند مشاع و تاکید برسابقه کشت وبدون شیب بودن زمین امیدی برای من وجودداره باتشکر

 16. کارآموز وکالت :
  Thumb up 0 Thumb down 0

  با سلام خدمت استاد گرامی

  بسیار عالی بود و واقعاً استفاده کردم.

  برایتان از درگاه ایزد منان، سلامتی و موفقیت روزافزون را خواستارم.

 17. امید :
  Thumb up 0 Thumb down 0

  با سلام و عرض ادب
  پدرم قطعه زمینی در خاک سفید سال ۱۳۳۹ با سند رسمی منگوله دار تهیه نمود . حالا میگویند ملی شده است.
  آیا امکان معوض و یا … وجود دارد.

 18. امید :
  Thumb up 0 Thumb down 0

  باسلام خدمت جناب آقای دکترخدابخش،
  پدرم قطعه زمینی در خاک سفیدتهران (داخل پادگان امام حسین) سال ۱۳۳۹ با سند رسمی منگوله دار تهیه نمود . حالا میگویند ملی شده است.
  آیا امکان معوض و یا … وجود دارد.

 19. مهدی.درویش زاده :
  Thumb up 0 Thumb down 0

  با سلام استاد گرامی
  بنده به شما به عنوان یک هم استانی و یک همشهری افتخار میکنم.شما افتخار استان ما هستید استاد./

 20. حمید صادقی :
  Thumb up 0 Thumb down 0

  سلام ممنون از زحمات شما و مطالب مفیدتان.
  موفق و موئید باشید
  نماینده حقوقی اداره راه و شهرسازی استان قم

 21. کامبیزعبدالله پورعراقی :
  Thumb up 0 Thumb down 0

  بنامخدا باآرزوی بهترین ها برای شما ای هموطن’جناب دکترخدابخشی آنچنان شما معروف ومهمیدکه خودرا قابل نمیدانم’مزاحم اوقاتتان شوم’ولی انسانهای بزرگ همیشه مهربان وخیرخواه وصبورند”اجالتا سوالی درتاریخ ۹۲/۹/۱۲خدمتتان مطرح نمودم اگر ممکن باشد راهنمایی فرمایید سپاسگزارم

 22. حسن دارابی :
  Thumb up 0 Thumb down 0

  سلام و عرض ادب
  سو الی در خصوص اعتراض به اراضی ملی داشتم که ممنون میشم جواب بدهید
  درختان مرکبات با سن حدود ۵۰ ساله دارم ولیکن از طرف منابع طبیعی زمین آنجا ملی اعلام شده است حال به آگهی ملی اعتراض نموده ام و دعوای اثبات مالکیت به طرفیت منابع طبیعی شهرستان اقامه نموده ام اما در نهایت قاضی به دلیل عدم وچود این ملک در عکس هوایی سال ۴۶ دعوای مذکور را رد نموده است. بنظر شما به وجود درختان قدیمی مذکور و آثار موجود دیگر نباید هیچ توجهی شود و فقط به عکس هوایی باید بسنده کرد؟

 23. محمد :
  Thumb up 0 Thumb down 0

  با سلام ما یک زمین داریم که در زمان اصلاخات ارضی با سند نسق در اختیار پدربزرگمان قرار گرفته است (اراضی مذکور داری ۵۰ سند مشاع می باشد) که بعد از انقلاب تا سال ۶۱ تا ۶۲ هم در آنجا روستا بود که بعدها خانواده ها به دلیل عدم تامین آب و مشکلات روستایی آن زمان به شهر مهاجرت کرده و به شهر آمدند قبل از آن نیز سپاه پاسداران گوشه ای از آن را برای آموزش نیروهای خود تصرف کرده بود تا ۲۰ سال قبل نمیدانستیم که سپاه بعد از جنگ قرار است دیگر از زمینها بیرون نرود و به تصرف مالکانه خود تا به حال ادامه دهد بعدها هم اداره منابع طبیعی با قانون اراضی ملی اراضی مشاع را از آن خود کردو به ما حق استفاده مالکانه را نداد تا هرقت لازم بداند آن را به دیگران بدهد حال با شکایت آیا میتوان آن اراضی را به صاحبان واقعیشان باز گرداند یا چون دولت است میتواند آن را به اسم اراضی ملی به تصرف خود درآورد لازم بذکر است که در زمان اصلاحات ارضی این زمین توسط مالکان فعلی آن خریداری شده است و پول آن نیز پرداخت شده است

 24. hassan :
  Thumb up 0 Thumb down 0

  سلام دکتر عزیز ایا زمینی که دو بار توسط اشخاصی درباره ان ادعای مالکیت شده و دعوای ان رد شده است دوباره این اشخاص می توانند در شعبه ۳ تجدید نظر در خواست کارشناسی کنند واگر نه حکم چنین اشخاصی در قانون چیست خواهشا جواب بدین ممنون

 25. hassan :
  Thumb up 0 Thumb down 0

  زمین فوق الذکر در حریم روستای ماست و عده ای زمین خوار قصد گرفتن ان را دارن دو بار خلع ید شده اند دوباره در شعبه ۳تجدید نظردر خواست بررسی داده اند

 26. عیسی :
  Thumb up 0 Thumb down 0

  جناب آقای دکتر باسلام
  آیا تبصره بند۹ ماده یک قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ نسخ شده است؟

 27. وکیل دادگستری :
  Thumb up 0 Thumb down 0

  با عرض ادب واحترام خدمت آقای دکتر واذعان اینکه نکته ها از تحلیل شما آموختیم،بدین وسیله تقاضا دارد بفرمایید کتب دو جلدی جناب عالی با عنوان حقوق دعاوی در کدام انتشارات چاپ و یا در دست چاپ است. با سپاس

 28. دادگستر. :
  Thumb up 0 Thumb down 0

  سلام.اقای دکتر جسارتا مقاله بصورت کامل برای مطالعه در چه سایتی موجود است ؟ یا در جه سایتی قابل رویت است؟ با تشکر اززحمات شما

 29. ناشناس :
  Thumb up 0 Thumb down 0

  سلام به دکتر بزرگوار ای کاش با عدول از تصمیم خود کما کان در امر ق۱

 30. احمد عقیلی :
  Thumb up 0 Thumb down 0

  سلام خدمت آقای دکتر..سوالی حقوقی دارم از جنابعالی..لطفا پاسخ روشنی دهید..
  ما قطعه زمینی (حدود ۷۰۰۰ متر)در حاشیه یک روستا (خارج از محدوده طرح هادی روستا) از زمان پدربزرگمان داریم.. این زمین توسط پدربزرگ و متعاقب ان پدر بنده تا الان مورد کشت و زرع زراعی و باغی قرار گرفته است..سازمان منابع طبیعی (جنگلبانی) در سال ۱۳۶۰ دعوایی را علیه ما با موضوع خلع ید به میزان ۲۱۰۰ متر در دادگاه انقلاب طرح نموده که در نهایت دادگاه به خلع ید به میزان حدود ۶۰۰ متر حکم داد و حکم مزبور نیز اجرا گردید. مجددا سازمان طی روزهای گذشته اقدام به طرح شکایت تصرف عدوانی همان ملک به طرفیت پدر بنده و با ادعای داشتن سند مالکیت رسمی از سال ۱۳۷۵ و با استناد به عکس برداری هوایی سال ۱۳۴۲ ،نزد دادسرا اقامه نمود. جدای از اینکه ما نیز در شعبه ویزه دادگاه حقوقی استان اقدام به طرح شکایت مالکیت علیه سازمان مذکور نموده ایم..سوال بنده این است که آیا اصل اعتبار امر مختومه در این قضیه حاکم نیست؟ آیا صدور سند مالکیت بنام سازمان با توجه به رای سابق دادگاه انقلاب و بدون اطلاع متصرف خلاف مقررات نیست؟ و اینکه اساسا آیا سازمان با توجه به رای سابق دادگاه انقلاب و موجود بودن نقشه هوایی سال ۴۲ در ان زمان و اطلاع سازمان از این نقشه و قانون مربوط به آن می تواند مجددا با استناد به دلیلی که مکتوم نبوده در مورد همان موضوع سابق طرح ادعای جدیدی بنماید؟؟؟؟؟؟لطفا راهنمایی بفرمایید

 31. مهسا :
  Thumb up 0 Thumb down 0

  با عرض سلام وخسته نباشید خدمت آقای دکتر

  اینجانب دانشجوی ترم آخر رشته حقوق ثبت اسناد واملاک هستم. خواستم فقط از شما بابت مطالب ارزشمند تشکر کنم.

 32. کامبیزعبدالله پورعراقی :
  Thumb up 0 Thumb down 0

  بنامخدا،باعرض سلام وادب حضورمحترمتان،ملکی مشمول ماده۳۶ قانون جنگلها میباشد.وقبلا از شما سوال کردم.که آیا میشودمعوض ملک را دریافت ویا بهای آنرا اخذنمود،که پاسخ دادید،آری،زمین شهری بهای زمین را پرداخت میکند.در ادامه زیر نظر وکیل دادخواستی به طرفیت زمین شهری ومنابع طبیعی تقدیم کردیم.وبسیار مجدانه پیگیر بودیم.حتی پرونده تا اعمال ماده ۱۸هم پیش رفت ولی متاسفانه در تمام مراحل دادرسی قراررد دعوی صادر نمودند.قضات محترم ظاهرا با موضوع پیچیده ای روبرو بودندکه حتی با توجه به اسناد ومدارک کاملا تایید شده قادر به انشا رای نشده.ومسیر دادرسی را این گونه از خط خارج کردند.درهرصورت منابع طبیعی حاضر به اعطای معوض میباشد.ولی نه به قیمت روزکه آنهم فایده ای ندارد.مستدعیست اگر پیشنهادی دارید بفرمایید سپاسگزار میشوم،،،،،،،،،

 33. صادقی ده چناری :
  Thumb up 0 Thumb down 0

  بایستی احیای اراضی به قبل ازسال ۴۱ باشدوتحجیرکافی نیست.وضعیت محل تصرف وسابقه آن نیزحتمابایددرنظرگرفته شود.مانمی توانیم اراضی که خصوصیت ملی دارندمثل کوه ودره یازمین وقف رابه صرف تصرف مشهودغیرملی بانیم.منظورازاثبات مالکیت نیزاحرازاحیای زمین به قبل از۴۱ است.شعب ویژه استانی هم صلاحیت رسیدگی به اعتراض یه آگهی تشخیص رادارندواعتراض به آرای کمیسیونها درصلاحیت دادگاه محل وقوع ملک است.به متن ماده خوب دقت کنید

 34. افشین :
  Thumb up 0 Thumb down 0

  با سلام
  می خواستم بپرسم در مواقعی که اراضی ملی به ارگانی مثل مسکن و شهرسازی واگذار شده باشدو پس از آن افرادی ادعای مالکیت آن اراضی را داشته باشند آیا کمیسیون ماده واحده صالح به رسیدگی در این خصوص می باشد با عنایت به اینکه دیگر منابع طبیعی ماک آن اراضی واگذار شده نمی باشد

 35. ناشناس :
  Thumb up 0 Thumb down 0

  سلام
  رای وحدت رویه ۷۳۰درمورد تغییر کاربری اراضی قانون ۸۵ که مناسب برای متهم بوده , مفقودعنه دانسته ….آیا قانون اصلاحی موخر مناسب به حال متهم است ؟
  ممنون میشم تحلیل کنید

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: